Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

takaa
6078 81a2 390
takaa
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
7373 4b88 390
Reposted fromnosmile nosmile viakostkaczekolady kostkaczekolady
takaa
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
0568 e32d 390
takaa
6178 ba69 390
takaa
takaa
8055 90e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
takaa
takaa
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
takaa
6384 aaef 390
takaa
5029 5553 390
Reposted fromkattrina kattrina viakonwalia konwalia
9628 fea9 390
Reposted fromerial erial viakonwalia konwalia
takaa
0478 05ad 390
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viakonwalia konwalia

March 21 2017

takaa
7027 539d 390
takaa
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 14 2017

takaa
4149 da38 390
Reposted fromoll oll viakostkaczekolady kostkaczekolady
takaa
takaa
6588 bd97 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl